วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เพลงชาวใต้

+เพลงไก่เถือน(เถื่อน)

ไก่เถื่อน(๑)เหอ ขันเทือน(๒)ทั้งบ้าน
โลก(๓)สาวขี้คร้าน(๔) นอนให้แม่ปลุก
แม่ฉวยดั้มขวาน(๕) แยงวาน(๖)ดังพลุก
นอนให้แม่ปลุก โลกสาวขี้คร้าน
อธิบาย (๑)ไก่เถ่อน=ไก่ป่า (๒)เทือน=สนั่นหวั่นไหว(๓)โลก=ลูก (๔)ขี้คร้าน=ขี้เกียจ(๕)ฉวยดั้มขวาน=หยิบด้ามขวาน (๖)แยงวาน=แยงก้น

.....................................................................................................................................

+เพลงนี้ผมถามใครหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ร้องกันได้

ขึ้นเขาละไปตัดกล้วยเถือน(๑) พอกลับถึงเรือนขุดเดือน(๒)ทงเบ็ด

มาถึงเดือนพองเพล็ดเพล็ด(๓) มือขวาถือเบ็ดมือซายเด็ดเดือน

อธิบาย (๑)กล้วยเถือน=กล้วยป่า(๒)เดือน=ไส้เดือน(๓)พองเพล็ดเพล็ด=เละ

.........................................................................................................

เพลง อันนี้ก็ไม่มีชื่อเคยฟังกันแต่ไม่รู้จักชื่อ

ขึ้นทางโคนลงทางปลาย พลัดลงตายม้าย(๑)พระอี้(๒)สวด

พระพึ่ง(๓)บวชสวดไม่เป็น พระกินข้าวเย็นสวดเป็นหนอยหนอย(๔)

อธิบาย (๑)ม้าย=ไม่มี (๒)อี้=จะ (๓)พึ่ง=เพิ่ง (๔)หนอยหนอย=นิดหน่อย

.........................................................................................................................

เพลง ไก่แจ้

ไก่เอ๋ยไก่แจ้ ว่ายนำต้อแต้(๑)ไปขอเมีย

ไม่ทันถึงขันหมากลอยน้ำเสีย(๒) ขอเมียกับไหร(๓)ละไก่แจ้

อธิบาย(๑)ต้อแต้=เป็นการเรียบเปรยลักษณะการว่ายน้ำคล้ายกับการเดินเตาะแตะ (๒)ลอยน้ำเสีย=ลอยไปกับน้ำ (๓)ไหร=อะไร

.................................................................................................................................

เพลงมดแดง

มดแดง ขบ(๑)แข้งขบขา

ขบเสื้อผ้า ถุ้งแชงถุ้งแชง

อธบาย(๑)ขบ=กัด

.........................................................................................................

เพลง โลกสาวบ้านตก

โลก(๑)สาวเหอ โลกสาวบ้านตก(๒)

นุมยาน(๓)ถึงครก อกเท่าเชอบาย

ถ้าได้กับกู้(๔) กู้เขเล่นเหมือนงัว(๕)ควาย

อกเท่าเชอบาย เขเล่นเหมือนงัวควายถึก

อธิบาย(๑)โลก=ลูก (๒)บ้านตก=บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตก (๓)นุมยาน=หน้าอกหย่อนลงมา(นุม=นม) (๔)กู้=กู (๕)งัว=วัว